Managementadvies Coaching Training
 

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Quirijnen Consult MCT, gevestigd te Amsterdam aan Jacob van Lennepstraat 9-1. Telefoon: 06-11873002, e-mail: info@quirijnenconsult.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Quirijnen Consult MCT.

Quirijnen Consult MCT verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Quirijnen Consult MCT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Uitslag beroepentest
 • Uitslag persoonlijkheidstest
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen waar van toepassing
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Wanneer het loopbaanbegeleiding betreft:

 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkhedenlijst en eventuele belastbaarheid

Quirijnen Consult MCT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Quirijnen Consult MCT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever.

In het kader van haar dienstverlening kan Quirijnen Consult MCT persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met testbureaus of een potentiele nieuwe werkgever. Ook kan Quirijnen Consult MCT voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Quirijnen Consult MCT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Quirijnen Consult MCT zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Quirijnen Consult MCT zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Quirijnen Consult MCT zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Quirijnen Consult MCT passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om Quirijnen Consult MCT een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Quirijnen Consult MCT verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Quirijnen Consult MCT, t.a.v. Marijke Wirken.

Adres: Beysterveld 3, 1083 KA te Amsterdam.

e-mail: info@quirijnenconsult.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Quirijnen Consult MCT, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Quirijnen Consult MCT kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Quirijnen Consult MCT, gevestigd te Amsterdam aan Beysterveld 3. Telefoon: 06-11873002, e-mail: info@quirijnenconsult.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Quirijnen Consult MCT.

Quirijnen Consult MCT verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Quirijnen Consult MCT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Uitslag beroepentest
 • Uitslag persoonlijkheidstest
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen waar van toepassing
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Wanneer het loopbaanbegeleiding betreft:

 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkhedenlijst en eventuele belastbaarheid

Quirijnen Consult MCT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Quirijnen Consult MCT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever.

In het kader van haar dienstverlening kan Quirijnen Consult MCT persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met testbureaus of een potentiele nieuwe werkgever. Ook kan Quirijnen Consult MCT voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Quirijnen Consult MCT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Quirijnen Consult MCT zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Quirijnen Consult MCT zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Quirijnen Consult MCT zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Quirijnen Consult MCT passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om Quirijnen Consult MCT een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Quirijnen Consult MCT verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Quirijnen Consult MCT, t.a.v. Marijke Wirken.

Adres: Beysterveld 3, 1083 KA te Amsterdam.

e-mail: info@quirijnenconsult.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Quirijnen Consult MCT, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Quirijnen Consult MCT kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Quirijnen Consult MCT
Jacob van Lennepstraat 9-1
1053 HA Amsterdam
Tel. 0611873002
Info@quirijnenconsult.nl